شهر 2

این شهر بی حضور تو یک تخته اش کم است!


امید صباغ نو


شهر