من ... ز دست آسان ندهم

من درددست تو را ز دست آسان ندهم