دوستت دارم

دوستت می دارم

بی آنکه

بخواهمت...


#احمدشاملو