در نبود تو

چندی است در نبود تو به ساعت شنی می نگرم...

خیلی نیست...!

یک صحرا گذشته است


ناشناس