شب تاریک

هر دم این بانگ برآرم از دل

وای این شب چه قدر تاریک است


#سهراب