ببند یک نفس ای آسمان دریچه صبح

بر آفتاب که امشب خوش است با قمرم


#سعدی