لالایی

تو

لالایی خواندی وٌ

زنجیر پای من باز شد


سید محمد مرکبیان