ماه من

ماه من! طایفه روزه بگیران چه کنند؟

شب عیدی که تو پنهان شده باشی جایی


#مهدی فرجی