یاد جوانی می کند

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند.


#شهریار