من بی دل شده و شوق وصال...

شب که از نیمه گذشت
من دلم را دیدم 
که نشسته لب پاشویه حوض
آب می نوشد و یک جرعه به یاد خوش دوست
ماه هم گوشه دیوار حیاط