تو...

تو غمزه ی غمازی از تیر سپر سازی

چون تیر تو اندازی پس من چه سپر گیرم؟