یادم نمیکنی...

یادم نمی کنی و زیادم نمی روی

یادت بخیر!