تشنه دیدار

تشنه یک لحظه دیدار توأم حال مرا

روزه داری لحظه افطار میفهمد فقط


#محمد مهدی نورقربانی