ماه من

تو ماه من بودی و بوسیدنت نمی دانی

چه ساده داشت مرا هم بلند قد می کرد


#کاظم بهمنی