هجران

آیــد وصــال و هجـر غـــم انگــیز بگــذرد
ساقــی بیـــار باده کــــه ایـن نیز بگــذرد
ای دل به سردمهـــری دوران،صبـــور باش
کــز پـــی رسد بهـــار،چو پائیـــــز بگذرد


#رهی معیری