ای باد حدیث من نهانش میگو

ای باد حدیث من نهانش میگو

سرّ دل من بصد زبانش میگو

میگو نه بدانسان که ملالش گیرد

میگو سخنی و در میانش میگو


#حافظ