سرزنش میکنی مرا اما...

سرزنش میکنی مرا اما،به گناهم دچار خواهی شد

عشق وقتی تنیده شد در تو، سخت بی اختیار خواهی شد


#سید تقی سیدی