عشق ماهی گریز پایی است در سکوت آب

در برکه تو باید جَستی بزنم

عشق ماهی گریز پایی است در سکوت آب


#نیلوفر ثانی