در نبودنت...

در نبودنت تعارف شعری هم یاد گرفته ام؛

بفرما

هوای دم کرده

غم پهلو

جگرسوز!!