شکسپیر اشتباه می کرد

شکسپیر اشتباه می کرد

مسئله بودن یا نبودن نیست

مسئله بودن یا نبودن توست!


#یغما گلرویی