بین خودمان بماند

از عقل و شعور و درک فارغ شده ام
یک حادثه ای شبیه هق هق شده ام
نزدیک بیا و گوش کن قلبم را
بین خودمان بماند عاشق شده ام


#ناشناس