من بی هوا هوای تو کردم

من،

بی هوا هوای تو کردم

عجیب نیست!

باید هوای تنگ مرا هم عوض کنی...


#آریا صلاحی