این پرسه های بی رنگ و لعاب

این پرسه های بی رنگ و لعاب

چیزی عایدم نمی کند

حرفی از جنس تو می خواهم

تا شعرم را رنگی کند


#نیلوفر ثانی