حرف دلت را برن

حرف دلت را بزن، حتی اگر صدایت بلرزد...


#ناشناس