بامدادت چو نبینم...

بامدادت چو نبینم طمع شامم نیست


#سعدی