مبادادر جهان دلتنگ رویی...

مبادا در جهان دلتنگ رویی...


#سعدی