مساحت خلوتم را پر کن

مساحت خلوتم را پر کن

عمودی یا افقی فرقی نمی کند!

همین که ضلعی از چهار دیواریم باشی!

کافی است...


#ناشناس