دنیا به چشم من شبحى از جهنم است
اندوه دل به قدر غم هر دو عالم است
پوشیده آسمان و زمین جامه سیاه
هر لحظه ‏اى براى دل من محرم است
امشب فضای خاطره‏ هایم کبود شد
امشب تهى شدم از هر چه مبهم است
ابرى عزا گرفته درونم که این‏چنین
هستى براى داغ دلم گوییا کم است
امشب براى خاطر این چشم بی‏ شکیب
داغى هزار ساله برایم فراهم است
بعد از تو اى عزیز شهیدان کربلا
دنیا به چشم من شبحى از جهنم است

+بشنوید


عبدالرحیم سعیدى راد