یک نفر دلتنگ است...

پشت کاجستان، برف
برف،
یک دسته کلاغ.
جاده یعنی غربت.
باد،
آواز،
مسافر،
وکمی میل به خواب.
شاخ پیچک،
و رسیدن،
و حیاط.
من،
و دلتنگ،
و این شیشه خیس.
می نویسم،
و دو دیوار ،
و چندین گنجشک.
یک نفر دلتنگ است...


#سهراب سپهری