زندگی را می گویم

زندگی را می گویم... اگر بخواهی از آن لذت ببری؛ همه چیزش لذت بردنی است، اگر بخواهی از آن رنج ببری؛ همه چیزش رنج بردنی است. کلید لذت و رنج دست توست. قصد داشتم دست اتفاق را بگیرم، تا نیفتد! اما امروز فهمیدم که اتفاق خواهد افتاد! این ما هستیم که نباید بیفتیم!