سخت ترین کار...

سخت ترین کار دنیا این است که:

منطقی رفتار کنی،

در حالی که

احساسات دارد خفه ات می کند!


#فئودور داستایوسکی