شکر خدا که نام علی در اذان ماست

ما شیعه ایم و عشق علی هم از آن ماست

از یا علی زبان و دهان خسته کی شود

گویا زبان برای همین در دهان ماست


محمد هاشم مصطفوی