صدای قلب

صدای قلبم را می شنوی؟!

هنوز هم بعد از این سالها

با صدای زنگت تند می زند!