عشق

در رگ من به جای خون،

عشق تو میدود هنوز!


ناشناس