مادر

کاش می شد عمر خود را هدیه می دادم به او

زندگی را دوست دارم، مادرم را بیشتر


#فریبرز رضا نوار