من مسکین...

خون به دل

خاک به سر

آه به لب

اشک به چشم

بی جمال تو

چه ها

بر من مسکین آمد...


#بیدل دهلوی