چاره بعد از تو نداریم ...

چاره بعد از تو نداریم به جز...


#سعدی