چشم تو

چشم تو ریخته بر هم من معمولی را...


ناشناس