زنان عاشق

زنان عاشق

شال گردن می بافند

زنان عاشق تر

دستکش

دل گرم که شدی

حتما

زنی برایت شعر می بافد.