هم دردی و هم درمانی...

الغیاث از تو که هم دردی و هم درمانی


#سعدی