یادم نمیکنی...

یادم نمی کنی و زیادم نمی روی

یادت بخیر!

یار فراموشکار من...


#شهریار